Dịch vụ

Dự án

Liên hệ

Thêm
Vie \ Eng
ar-game-banner

Nền tảng triển khai

Facebook / Instagram

Dễ tiếp cận - Dành cho chiến dịch

Digital Marketing

Website

Tích hợp CMS để quản lý, xếp hạng,

và thu thập data người dùng

App (iOS, Android)

Triển khai AR game phức tạp, liên kết

với hệ thống app có sẵn